Bilişim Davaları

Türk Dil Kurumu sözlüğünde bilişim, ”insan oğlunun teknik, ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletişiminde kullandığı ve bilimin dayanağı olan bilginin, özellikle elektronik makineler aracılığıyla, düzenli ve ussal biçimde işlenmesi bilimi, enformatik…” veya “insanoğlunun teknik, ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletişiminde kullandığı ve bilimin dayanağı olan bilginin, özellikle elektronik makineler aracılığıyla, düzenli ve ussal biçimde işlenmesi bilimi. Bilgi olgusunu, bilgi saklama, erişim dizgeleri, bilginin işlenmesi, aktarılması ve kullanılması yöntemlerini, toplum ve insanlık yararı gözeterek inceleyen uygulamalı bilim dalı. Disiplinler arası özellik taşıyan bir öğretim ve hizmet kesimi olan bilişim bilgisayar da içeride olmak üzere, bilişim ve bilgi erişim dizgelerinde kullanılan türlü araçların tasarlanması, geliştirilmesi ve üretilmesiyle ilgili konuları da kapsar. Bundan başka her türlü endüstri üretiminin özdevimli olarak düzenlenmesine ilişkin teknikleri kapsayan özdevin alanına giren birçok konu da, geniş anlamda bilişimin kapsamı içerisinde yer alır.” şekillerinde ifade edilmektedir.

Bilişim suçları konusunda herkesin ittifak ettiği bir tarif yoksa da en geniş kabul gören tarif Avrupa Ekonomik Topluluğu Uzmanlar Komisyonu’nun Mayıs 1983 tarihinde Paris Toplantısı’nda “Bilgileri otomatik işleme tabi tutan veya verilerin nakline yarayan bir sistemde gayri kanuni, gayri ahlaki veya yetki dışı gerçekleştirilen her türlü davranış” olarak tanımlanmıştır.

Bilişim alanında işlenen suçların tam ve doğru istatistiklerini elde etmenin zorluğu ve neden olduğu ger- çek zararın hesaplanamamasın da ki zorluklar ile bu alanda yetişilemeyen gelişme ve genişlemeler bilişim suçlarının kâfi derecede tanımlamasını engellemektedir. Bilişim suçları ile ilgili bir çerçeve çizmek mümkün olmadığı için bu suçlar “çizgisiz çerçeveli suçlar” olarak adlandırılmaktadır. Karagülmez’e göre bilişim suçu, bilişim sistemlerine yönelik veya bilişim sisteminin kullanıldığı suç olarak tanımlanmaktadır.

Bilişim suçları farklı kaynaklarda bilgisayarın amaç veya araç olması, mal varlığı haklarının ihlali, bilişim sistemleriyle bağlantı, bilgisayar kullanımı, suçu işleyen fail gibi kriterler doğrultusunda farklı tasnif edilmiştir.

Hukuk ve Danışmanlık Bilişim Davaları Aile ve Boşanma Davaları Şirket ve Ticari Davalar Gayrimenkul Davaları Fikri Mülkiyet Davaları İş Hukuku Davaları